Teuluoedd

Teuluoedd

Gall rieni neu warchodwyr plant a phobl ifanc gael cefnogaeth i’w helpu gyda gofal plant, i ddarganfod cyfleoedd cymdeithasol i blant a phobl ifanc, a chyfleoedd i ddysgu Cymraeg.

Bydd plant yn dysgu’r iaith yn y system addysg, a gall rhieni eu cefnogi trwy eu hannog a dangos diddordeb. Hyd yn oed cyn dechrau yn yr ysgol, mae cyfleoedd Cymraeg a dwyieithog ar gael trwy gofal plant preifat, a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan Mudiad Meithrin. Gwelwch ein tudalen Addysg am fanylion.

Gall y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol eich helpu i ddod o hyd i gyrsiau dysgu Cymraeg ar gyfer oedolion, gan gynnwys gwersi penodol ar gyfer rheini plant ifanc ac ar gyfer teuluoedd.

Gofal plant

Gall y Ganolfan Gwybodaeth i Deuluoedd eich helpu i ddarganfod gwybodaeth am ofalwyr plant, meithrinfeydd a chefnogaeth arall sydd ar gael i deuluoedd. Mae’r wefan yn cynnwys Diweddariad Gwybodaeth i Deuluoedd cyson sy’n rhestru digwyddiadau a gwasanaethau o ddiddordeb i rieni a gwarchodwyr plant. Ceir hefyd wybodaeth a chysylltiadau defnyddiol, a gallwch gysylltu gyda’r gwasanaeth os oes gennych ymholiadau.

Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd helpu i chwilio os oes modd cael gwasanaeth gofal plant Cymraeg neu dwyieithog yn eich ardal.

Canolfannau Teulu

Ceir 5 Canolfan Teulu yng Ngheredigion, wedi eu lleoli yn Borth, Penparcau, Llambed, Llandysul a Thregaron, ac maen nhw’n rhan o’r Rhwydwaith Cefnogi Teuluoedd.

Gweithgareddau i blant a phobl ifanc

Wrth i blant dyfu’n hŷn, daw cyfle i gymryd rhan yng ngweithgareddau gyda’r Urdd neu’r Clybiau Ffermwyr Ifanc. Mae mudiadau eraill, fel Theatr Felinfach ac Arad Goch hefyd yn darparu amrywiaeth o weithgareddau perfformio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Arad Goch yn Aberystwyth yn creu theatr cyffrous ar gyfer plant a phobl ifanc, yn ogystal â chynnal gweithdai a hyfforddiant ar gyfer plant a phobl ifanc.

Theatr gymunedol yw Theatr Felinfach sy’n cynnal cynyrchiadau theatr iaith Gymraeg, cyngherddau a gweithgareddau amrywiol i blant a phobl ifanc.

Gallwch gael gwybodaeth am dosbarthiadau a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg rheolaidd i blant a phobl ifanc yn y sir ar wefan Cered.

Cyfryngau iaith Gymraeg

Mae S4C yn cynnig amrywiaeth o raglenni ar gyfer plant ifanc dan y brand ‘Cyw.’ Gall plant hŷn wylio’r rhaglenni sy’n ymddangos dan y brand ‘Stwnsh.’ Mae rhain ar gael i’w gwylio ar y sianel deledu neu ar-lein drwy S4C.

Bydd gan eich llyfrgell leol a siopau Cymraeg disgiau DVD, cryno-ddisgiau a llyfrau Cymraeg. Bydd llyfrau i ddysgwyr, llyfrau am Gymru, ac amrywiaeth eang o lyfrau cyfrwng Cymraeg ar gael i bob oedran.

Ceir apiau iaith Gymraeg i blant ac oedolion, yn ogystal ag apiau i helpu pobl i ddysgu’r iaith.