Addysg

Mae addysg gydol oes ar gyfer pawb yng Ngheredigion, gydag addysg dwyieithog ar gael o oedran cynnar.

Mae’r iaith Gymraeg yn ganolog i’r system addysg, a gall pob plentyn dderbyn addysg Gymraeg neu dwyieithog, yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd. Daw plant yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg drwy’r system yma.

Meithrin

Gall plant ddysgu Cymraeg a Saesneg o’r cyfnod meithrin, gyda Mudiad Meithrin yn darparu gwasanaethau iaith Gymraeg drwy’r canolfannau Cylch Meithrin, ac mae cyfle i rieni plant ifanc gyfarfod mewn grwpiau Ti a Fi ar draws y sir.

Darperir gwasanaethau dwyieithog gan nifer o feithrinfeydd a chanolfannau teulu, a bydd eich plentyn yn cael budd o gael cyflwyniad cynnar i’r iaith Gymraeg, cyn mynychu ysgol gynradd Cymraeg neu dwyieithog.

Gallwch gael cyngor a gwybodaeth am faterion gofal plant a’r teulu wrth Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion.

Ysgolion cynradd ac uwchradd

Mae’r mwyafrif o ysgolion cynradd Ceredigion yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg, a bydd pob ysgol yn y sir yn dysgu peth Cymraeg.

Mae pob un o ysgolion uwchradd Ceredigion yn dysgu peth Cymraeg, ac mae’r mwyafrif yn ddwyieithog, gyda rhai pynciau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Cymraeg yw prif iaith Ysgol Penweddig yn Aberystwyth ac Ysgol Bro Teifi yn Llandysul.

Os ydych chi’n newydd i’r ardal, mae canolfannau trochi iaith Gymraeg ar gyfer newydd ddyfodiaid, sy’n rhoi’r cyfle i blant ifanc i ddysgu’r iaith Gymraeg. Cewch chi fwy o fanylion am system ysgolion Ceredigion yma.

Addysg Bellach

Gyda champysau yn Aberteifi ac Aberystwyth, mae Coleg Ceredigion yn darparu cyrsiau addysg bellach trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Ewch i wefan Coleg Ceredigion am fanylion o’r ystod o gyfleoedd addysg bellach sydd ar gael.

Addysg Uwch

Ceir dau gampws prifysgol yng Ngheredigion, yn Aberystwyth a Llambed.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig, ac yn 2017, cafodd ei gydnabod fel Prifysgol DU y Flwyddyn am safon y dysgu.

Mae gan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gampws yn Llambed.

Addysg gydol oes

Darperir cyfleoedd addysg gydol oes gan Brifysgol Aberystwyth mewn amrywiaeth o ieithoedd cyfoes, gan gynnwys Tsieineaidd, Ffrangeg a Sbaeneg. Ymysg y cyrsiau eraill mae Celf a Dylunio, Gwyddoniaeth Cyffredinol, Athroniaeth a Seicoleg.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwasanaeth Addysg Cymunedol i Oedolion, o’r enw Dysgu Bro. Darperir cyrsiau mewn lleoliadau ar draws y sir.