Mae gan bob un ohonon ni iaith symud sy'n unigryw i ni. Yn union fel ein ffordd o siarad, mae gennym ni ein ffordd ein hunain o symud hefyd.

Nod y dosbarthiadau ydi hybu datblygiad eich sgiliau dawnsio.

Mae dawns wedi bod yn rhan ohonon ni erioed. Rydyn ni wedi bod yn dawnsio ac yn symud i ddathlu, i gyfathrebu ac i gysylltu'n gymdeithasol ers canrifoedd. Rydyn ni’n gwybod bod symud, gweld symud, a hyd yn oed dychmygu symud yn effeithio ar yr ymennydd ac yn ennyn cyfoeth o gemegau a all roi hwb i’n lles cyffredinol. Mae’r pum egwyddor isod yn sail i bob sesiwn:

SYMUD

ANADLU

DYCHMYGU

CYSYLLTU

MYNEGI

Mae'r sesiynau'n rhoi pwyslais ar sut rydyn ni'n cysylltu â'n corff a'n hamgylchedd trwy'r synhwyrau, a sut y gall hyn ein helpu i reoli ein bywyd beunyddiol ac i ddal gafael arno.

Yn y dosbarthiadau byddwch chi’n cael eich annog i weithio drwy fod yn chwilfrydig tuag at ddysgu’ch hunan. Dyfeisiwyd y dosbarth i roi digon o gyfle i feithrin perthynas â'r broses o 'wrando gweithredol' ar y corff gan roi sylw chwareus a chwilfrydig iddo. Byddwch yn cael tasgau byrfyfyr dan arweiniad i roi ffrâm ichi ar gyfer archwilio'r pum egwyddor yn greadigol.

Mae'r dosbarthiadau'n dilyn strwythur syml sy'n eich galluogi i arwain eich hun. Nid oes unrhyw gamau i'w dilyn, fel y cyfryw; yn hytrach byddwch chi’n cael cynnig ffyrdd o 'wrando' ar y corff. Byddwch yn gwneud hyn yng nghwmni pobl eraill.

Nid oes angen ichi fod â phrofiad penodol na chorff o fath penodol i allu cymryd rhan. Mae croeso i bawb.

Rwy’n edrych ymlaen at symud gyda chi, boed hynny wyneb yn wyneb neu’n rhithwir.

Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau am gymryd rhan.

Cai

09