Scroll to Content

Pwy bynnag wyt ti, o b’le bynnag y doi di, beth bynnag yw dy bryd a dy wedd, pwy bynnag ‘rwyt yn ei garu/ charu, sut bynnag gorff sydd gennyt, ffordd bynnag wyt ti am gael dy adnabod, mae croeso i ti yma i Symud.

Cartref rhithiol yw Symud, lle mae cyfle i unigolion ddod at ei gilydd, gyda’r un bwriad o ddarganfod rhyddid drwy gysylltu gyda’r corff, gyda’r dychymyg, a gyda’n gilydd.

Helô. Cai ydw i

Rwy'n artist dawns ac yn Seicotherapydd Celf.

Y wefan hon yw ‘hafan’ fy sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein, ynghyd â’r cynnyrch rwyf wedi'i recordio.

Fe welwch yma wahanol sesiynau sy'n mynd i'r afael â gwahanol agweddau ar y gwaith rwy'n ei wneud. Mae croeso ichi bori drwy’r wefan, neu gofrestru os dymunwch. Cysylltwch â mi os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am unrhyw beth sydd yma.

Cofion cynnes

Cai

PAM DAWNS

CYSYLLTU

Mae dawns wedi bod yn rhan ohonon ni erioed. Roedd ein cyndeidiau yn dawnsio pan fyddai’r tymhorau’n newid, roedden nhw’n dawnsio i ddathlu rhywbeth neu i nodi troad y rhod. Mae gwyddoniaeth wedi cadarnhau bod symud yn llesol i’n hwyliau, i iechyd ein hesgyrn, i’n hanadl, ac i’n calon.

Ond yn bwysicaf oll, mae symud gydag eraill, p'un a yw hynny'n rhithwir neu'n bersonol, yn gallu dod â ni at ein gilydd. Gall hybu cysylltiad cymdeithasol, ac mae hyn yn rhan bwysig o'r ffordd rydyn ni’n ffynnu ac yn teimlo'n dda fel pobl.

RHYDDID

Mae pobl yn dawnsio am bob math o resymau. Mae llawer ohonom sy'n dawnsio yn dweud ei fod yn cyfoethogi ein bywydau mewn cymaint o ffyrdd. Allwn ni ddim bob amser ddod o hyd i'r geiriau i fynegi'r union deimlad penodol hwnnw sy'n codi ynom ni wrth symud gan ei fod yn rhywbeth personol i bob person, ond yn aml iawn mae pobl yn defnyddio'r gair 'rhyddid'. Efallai mai dyna'r disgrifiad agosaf.

IECHYD

Efallai y byddwn yn teimlo'n fwy 'cysylltiedig' â'n cyrff, ac ag eraill. Efallai y byddwn yn teimlo y gallwn gael gafael ar y teimlad o iechyd yn ein cyrff, ac yn ei dro, gallai hyn wneud inni deimlo'n debycach i ni'n hunain.

Mae'r dosbarthiadau hyn yn cynnig lle i gysylltu. Does dim camau i'w dysgu, dim ffordd iawn o wneud unrhyw beth. Nod y dosbarthiadau yw cynnig rhywbeth sy'n cefnogi ein hymchwiliad ein hunain i'n corff, ein dychymyg a'n hiechyd ein hunain ar ein taith drwy fywyd.